Loading...

สถานศึกษาหลายแห่ง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจด้านการศึกษา

0

สถานศึกษาหลายแห่ง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจด้านการศึกษา

          ที่ รร.เทศบาล 1 หนองใส  นางอารีย์  สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล ต.หนองบัว เป็นประธานเปิดงาน โครงการสายใยสัมพันธ์พี่น้องเขียว-เหลือง พร้อมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ผ่านเกณฑ์ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 143 คน โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี 

Loading...

          การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบัน การศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความ สัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน เป็นสายใยที่ผูกพันกันในแต่ละรุ่นสืบไป โดยภายในงานมีการจัดซุ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ

          ที่ รร.เทศบาล 4 วัดโพธิวราราม นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร ตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุทัศน์ สมจิตร ผอ.โรงเรียนฯ พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน

        ในปีนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ป.6 จำนวน 37 คน และ ชั้น ม.3 จำนวน 39 คน ซึ่งการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียน ก่อนจะจบภาคบังคับและออกไปดำเนินชีวิตในระดับที่สูงขึ้นอย่างสมบูรณ์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความมานะพยายาม และทำคุณประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน ,มีการแสดงของนักเรียน และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล

             ที่ รร.อุดรวิทยา นายสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดรวิทยา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นักเรียนระดับปฐมวัย 238 คน และ ระดับชั้น ม.3 จำนวน 122 คน เข้ารับมอบ รวมทั้งสิ้น 360 คน

          นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวว่า รร.อุดรวิทยา ได้ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน มีการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลตามศักยภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็ก พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทุกด้าน ซึ่งพิธีในวันนี้เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สถานศึกษาหลายแห่ง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจด้านการศึกษา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.