Loading...

สหกรณ์ จ.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดแฟชั่น หวังรุกตลาดแฟชั่นในยุค 4.0

0

สหกรณ์ จ.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดแฟชั่น หวังรุกตลาดแฟชั่นในยุค 4.0

           นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดแฟชั่น ให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองใน จ.อุดรธานี  จำนวน 40 ราย  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการออกแบบดีไซน์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแฟชั่น  พัฒนาช่องทางการตลาดเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผ้าไทยในภาคอีกสานตลอดจนเพิ่มทักษะและเทคนิคการใช้ Social  Media  ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตลาดสมัยใหม่และมองเห็นโอกาสขยายตลาดที่ชัดเจนขึ้น  

Loading...

 

              ตามแผนพัฒนา จ.อุดรธานี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นให้ จ.อุดรธานี เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเสริมสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ซึ่ง จ.อุดรธานี มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม คือ การทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษ์ จึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อผลิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง จำเป็นต้องเพิ่มทักษะการออกแบบให้หลากหลาย ทันสมัย เพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอาชีพผ้าพื้นเมืองได้รับความรู้ด้านการออกแบบ เทคนิคการสร้างตลาดในยุค 4.0 เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และนำไปสู่การสร้างแบรนด์ การเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองของ จ.อุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  โดยมุ่งหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถดีไซน์ผ้าพื้นเมืองแบบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แบบ และมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  สามารถใช้ช่องทาง Social Media ในการจำหน่าย ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สหกรณ์ จ.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดแฟชั่น หวังรุกตลาดแฟชั่นในยุค 4.0

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.