Loading...

กสทช.จัดอบรมความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่อผลกระทบด้านสุขภาพกับประชาชน

0

กสทช.จัดอบรมความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่อผลกระทบด้านสุขภาพกับประชาชน

        นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 โดยมี จนท.หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

Loading...

          นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผอ.สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานกสทช. ปัจจุบันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 119 ล้านเลขหมายที่เปิดใช้งาน ประกอบกับ กสทช.ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่าน 2100 MHz 1800 MHz และ 900 HMz ให้แก่บริษัทผู้ประกอบการ และรัฐบาลได้เร่งผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเหตุต้องมีการขยายโครงข่าย ติดตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเสาส่งสัญญาณมือถือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในขณะเดียวกันมีประชาชนที่อาศัยใกล้ที่ตั้งสถานีฐาน เกิดความวิตกกังวลกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบและแก้ปัญหา

           สำนักงาน กสทช.จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชนว่า จะไม่เป็นอันตรายใดๆ เนื่องจากแต่ละเสาจะแผ่คลื่นออกมา 1.5 วัตต์ต่อเมตร ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 58 วัตต์ต่อเมตร ถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศและเสาส่งได้มาตรฐาน ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณก็พบว่ามีสุขภาพแข็งแรง โดยกำหนดจัดอบรมใน 5 ภูมิภาค

เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กสทช.จัดอบรมความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่อผลกระทบด้านสุขภาพกับประชาชน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.