Loading...

ขอเชิญนักท่องเที่ยว เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ตลาดประชารัฐต้องชม อ.สร้างคอม ซึ่งเป็นตลาดอีกแห่งที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชุมชนเข้มแข็ง

1

ขอเชิญนักท่องเที่ยว เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ตลาดประชารัฐต้องชม อ.สร้างคอม ซึ่งเป็นตลาดอีกแห่งที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชุมชนเข้มแข็ง

           ที่ ตลาดเมืองใหม่ อ่างน้ำพาน ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเมืองใหม่ โดยมี นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอสร้างคอม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ให้การต้อนรับ

Loading...

 

            นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงตลาดชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี 2559 ได้เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ที่ตลาดปลาสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ , ปี 2560 เปิดที่ ตลาดบ้านเชียง อ.หนองหาน และปี 2561 ได้เลือกตลาดเมืองใหม่ อ.สร้างคอม เป็นตลาดประชารัฐต้องชม เนื่องจากมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และชุมชนมีความเข็มแข็ง สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกัน เป็นตลาดชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ปัจจุบันที่ร้านค้าในตลาด 16 ร้านค้า เช่น ร้านจำหน่ายปลาสด ปลาแปรรูป สัตว์น้ำ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน รายได้ต่อเดือนประมาณ 3 แสนบาท

           นอกจากนี้ ยังมีแพท่องเที่ยวในอ่างน้ำพาน ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รายได้เฉลี่ยในช่วง 3 เดือน ประมาณ 3 ล้านบาท ส่วนเดือนอื่นๆ มีรายได้หมุนเวียนประมาณเดือนละ 1.5 ล้านบาท ซึ่งต่อไปจะได้พัฒนาตลาดต้องชมอย่างครบวงจร มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ การเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้ตลาดประชารัฐต้องชม มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ขอเชิญนักท่องเที่ยว เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ตลาดประชารัฐต้องชม อ.สร้างคอม ซึ่งเป็นตลาดอีกแห่งที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชุมชนเข้มแข็ง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.