Loading...

เปิดบ้านประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

0

เปิดบ้านประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

Loading...

              นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมี นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ให้การต้อนรับ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช. ปวส.และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และแสดงถึงศักยภาพของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในด้านอาชีวศึกษา และประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้านวิชาชีพสู่ชุมชนโดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม 108 อาชีพ สิ่งประดิษฐ์ผลงานของนักเรียนนักศึกษา การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เปิดบ้านประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.