Loading...

ธกส.อุดรธานี เปิดโครงการโรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

0

Loading...

ธกส.อุดรธานี เปิดโครงการโรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการปลูกอ้อยและส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงาน

           ที่ ชุมชนบ้านนาเตย หมู่ 10 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ นายมงคล พรงาม รอง ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธกส.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย” เพื่อให้ชาวไร่อ้อย เพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมี ชาวไร่อ้อย ในเขตพื้นที่ อ.บ้านผือ น้ำโสม นายูง กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้.ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการปลูกอ้อยและการส่งผลการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงาน ระหว่าง ธกส.อุดรธานี กับ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานั จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.อุดรธานี จำกัด และยังนำอุปกรณ์เครื่องจักรจากบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้ในการปลูกอ้อย ตัดอ้อย มานำสาธิตการใช้งาน ที่จะเป็นการลดต้นทุนจากปลูก-ตัดอ้อย เพื่อแก้ปัญหาแรงงานอ้อยที่กำลังขาดแคลน

 

              นายมงคลฯ กล่าวว่า ธกส.เป็นธนาคารที่ได้รับบทบาทเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคเกษตรกรรม และชนบท สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชน ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีความรู้เพื่อพัฒนาการผลิต การตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร ซึ่งอุดรธานี มีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 650,000 ไร่ มีโรงงานน้ำตาล 4 โรง มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อยประมาณ 12,000 ครัวเรือน ผลผลิต 10-12 ตัน โดยมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และไม่มีโควต้าเป็นของตัวเอง ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่มั่นคง ทาง ธกส.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร ในรูปแบบประชารัฐ สนับสนุนการจัดตั้ง โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยขึ้น เป้าหมายดำเนินการจำนวน 40 ชุมชน สำหรับเป็นแหล่งรียนรู้ให้กับชาวไร่อ้อย พร้อมกันนี้ ยังร่วมกับโรงงานน้ำตาลไทยอุดรบ้านผือ สนับสนุนให้ชุมชนรอบๆ โรงงาน จัดตั้งลานอ้อยชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมอ้อยส่งยังโรงงานน้ำตาล ในราคาที่เป็นธรรมและไม่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าของโควตา 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ธกส.อุดรธานี เปิดโครงการโรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.