Loading...

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

0

Loading...

มณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

         ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี พ.อ. นิติวัฒน์ พงษ์ศรี  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งการกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นพิธีอันมีเกียรติอย่างยิ่ง โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาวิชาทหาร แสดงออกถึงความเข้มแข็ง อดทน มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังของชาติ นอกจากนั้นยังเป็นโอกาส ที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา และประชาชนทั้งหลาย เพื่อเป็นสักขีว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกคน จะยึดมั่นอุดมการณ์ ดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการสรรค์สร้าง วินัยของคนในชาติ และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  

         พ.อ. นิติวัฒน์ พงษ์ศรี ฯได้กล่าวให้โอวาทว่าแก่นักศึกษาวิชาทหาร ว่าการเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่ดีนั้น นอกจากจะต้องใฝ่รู้ด้านวิชาการแล้ว ต้องเป็นผู้มีวินัย มีความสำนึกในหน้าที่ เคารพกติกาของสังคม และหมู่คณะ ตลอดจนการกระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  และจริงใจ เสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม และประเทศชาติ  นำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งการสวนสนามในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกอำเภอเมือง อุดรธานี เข้าร่วมกว่า600 นาย และทางชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณานักศึกษาวิชาทหารได้รับเกียรติบัตร คุณลักษณะทหารดีเด่น อีกจำนวน 6 นาย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.