Loading...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่อุดรธานี ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0

Loading...

บรรยากาศกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่อุดรธานี ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

         ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ  เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป  ตลอดจนให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน

            นายประวิตร  บุตรศรี  ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ( UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ  จำนวน 183 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ โดยรัฐบาล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

             นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ประเทศไทยได้คะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันในปี พ.ศ.2559 จำนวน 35 คะแนน  อยู่ในลำดับที่ 101 ของโลก  การณรงค์ในวันนี้จะเกิดผลประโยชน์อย่างยิ่ง หากทุกภาคส่วนช่วยกันเป็นเครือข่ายเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา หากเราไม่ช่วยกันก็จะทำให้คนที่ทำย้ามใจและสร้างความเสียหายให้บ้านเมือง จึงฝากให้คนไทยทุกคนช่วยกันเฝ้ามองและแจ้งเตือน เพื่อประเทศไทยจะได้ใสสะอาดและปราศจากาการทุจริตคอร์รัปชั่น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่อุดรธานี ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.