Loading...

จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและสุขภาพ

0

Loading...

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ที่โรงแรมเชียงคานแกรนด์ อ.เชียงคาน จ.เลย พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม พร้อมนำเสนอปัญหาสาธารณสุข โรคและภัยสุขภาพ ตามนโยบายกรมควบคุมโรค การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่างๆ  ซึ่งการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องได้รับความร่วมมือของหน่วยงานในระดับเขต จังหวัด ทีมปฏิบัติการในพื้นที่และเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายในระดับพื้นที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆของกรมควบคุมโรค และมีส่วนร่วมในการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ให้สุขประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 พญ.รพีพรรณฯ เปิดเผยว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 14 ของโลก ที่มีเชื้อวัณโรค สิ่งสำคัญที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่ถูกต้อง โดยการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์บ่อยๆ ซึ่งจำเป็นต้องผ่านเครือข่ายและสื่อมวลชนหลายแขนง หลายช่องทาง โดยคาดหวังว่าสื่อมวลชนในเขตสุขภาพที่ 8 จะได้รับทราบนโยบาย สถานการณ์ รวมถึงข้อมูลโรคและภัยสุขภาพตามแนวชายแดน” ได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันในการวางแผนการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามปฏิทินรณรงค์กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและสุขภาพ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.