Loading...

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

0

Loading...

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

       ที่ ค่ายลูกเสือ จ.อุดรธานี นายพนัส บุญญวัฒนสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C. ) โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. และองค์กรเอกชน รวม 40 คน โดยมีนายวิเชียร อวยพร ผอ.ฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง มาเป็นวิทยากร

       นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า การฝึกอบรมครังนี้เพื่อให้บุคลากรได้เข้าถึงจุดหมาย วิธีการฝึกอบรม และการบริหารงานลูกเสือ ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันและในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ ต่อสังคมประเทศชาติสามารถนำกิจการลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี ม ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว คาดว่าจะสามารถนำความวิธีการของลูกเสือไปปรับใช้ และขับเคลื่อนบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.