Loading...

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และผลผลิตมันแปลงใหญ่

0

Loading...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และผลผลิตมันแปลงใหญ่  

             นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี สำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และสภาเกษตรกรอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และผลผลิตมันแปลงใหญ่ โดยกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแป้ง 1 ราย ผู้ประกอบการโรงสีข้าว 9 แห่ง สหกรณ์การเกษตร 10 สหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 25 แปลง พื้นที่ทำนารวม 49,129 ไร่ มีเกษตรกรชาวนาได้รับผลประโยชน์ 3,497 ราย

              การจัดทำ MOU โดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งบันทึกข้อตกลงฯการซื้อขายผลผลิตมันแปลงใหญ่ มี บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ส่วนบันทึกข้อตกลงฯการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสีข้าว ตกลงซื้อขายกันล่วงหน้า มีเงื่อนไขคือ ข้าวต้องมีคุณภาพ ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความชื้นที่เพิ่มขึ้นให้สามารถลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 15 กิโลกรัมต่อเมตริกตัน ส่วนสิ่งเจือปนมีได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ำหนัก หากเกินสามารถหักลดน้ำหนักได้โดยให้นำสิ่งเจือปนจากที่วัดได้มาหักด้วยร้อยละ 2 เหลือเท่าใดให้คำนวณหักลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 10 กิโลกรัมต่อเมตริกตัน ทั้งนี้ ความร่วมดังกล่าวจะเป็นการยกระดับราคาข้าวเปลือกตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรให้กับเกษตรกรต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และผลผลิตมันแปลงใหญ่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.