Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่

0

Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่

        ที่ สนามกีฬาเวสสุวรรณ นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายก เทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามที่ คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 20 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้จดักิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและประเทศชาติในวิถีทางที่ถูกต้อง ,รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนได้บำเพ็ญประโยชน์รูปแบบต่างๆ เป็นการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคี และทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้คำขวัญ ร่วมแรงแข็งขัน  ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ 

         กิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านวิชาการและกีฬา รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 87 ทุน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวที และประกวดวงดนตรีสตริง ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชน ที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.