Loading...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี จัดพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดนิทรรศการทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559

0


           เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2559 ที่ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี นายชยากร  ฤกษ์นิมิต  ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ประกอบพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมสงบนิ่ง แสดงความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดี จากนั้น เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งหลังพิธีเปิด มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล และการมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Loading...

         นายมนูญ  พันธ์หล่อ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี  กล่าวว่า วิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ผลิตและยกระดับความสามารถของนักเรียนนักศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาที่ว่า เรียนดี มีวินัย ได้คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยาลัยได้จัดงานนิทรรศการวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ นำเสนอผลงานด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ โครงงานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ที่ได้มาจากการเรียนรู้ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ นำไปสู่การพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้สูงขึ้น

          ในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.มีการแข่งขันทักษะวิชาการรวม 29 รายการ เช่นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คณิตคิดเร็ว การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ การประกวดทำพานบายศรีจากใบตอง และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น โดยมีสถานศึกษาระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และอาชีวศึกษา ใน จ.อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวม35 แห่งนำคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2 พันคน

        นอกจากนี้ภายในงานยังมี การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานด้านวิชาการ โครงงานวิชาชีพแนะแนวการศึกษาต่อ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งจัดแข่งขันกีฬาบางประเภทที่เน้นความสามัคคี เช่นฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล และเปตอง เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านกีฬา และสร้างความรักสามัคคีระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.