ข่าวธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากกลุ่มผู้พิการ

นางวิชุดา พันแสง ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.อุดรธานี นายสดุด…