เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560

0

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560

 

           ที่ สนาม รร.บ้านหนองหลัก อ.ไชยวาน นายสุดสาคร ทองใบ นายก อบต.หนองหลัก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560 โดย นางสมจิตร ไทยอ่อน ผอ.กศน.อำเภอไชยวาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ด้านทักษะชีวิต ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ บสนองนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน กศน.มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการแข่งขันกีฬา มุ่งส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและประชาชน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดจัดแข่งขันใน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ที่เน้นความสนุกสนาน สามัคคี ส่วนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน เป็นคณะครู และนักศึกษา จาก กศน.อำเภอไชยวาน รวม 240 คน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.