Loading...

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมวิสามัญ สหกรณ์โคนม อ.ศรีธาตุ ครั้งที่ 2 ตามการร้องขอของสมาชิกฯ เพื่อติดตามโครงการ โซล่าฟาร์ม

0

Loading...

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมวิสามัญ สหกรณ์โคนม อ.ศรีธาตุ ครั้งที่ 2 ตามการร้องขอของสมาชิกฯ เพื่อติดตามโครงการ โซล่าฟาร์ม

        ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้อำนาจเปิดการประชุมวิสามัญ สหกรณ์โคนม อ.ศรีธาตุ ครั้งที่ 2 ตามการร้องขอของสมาชิกฯ เพื่อติดตามโครงการ “โซล่าฟาร์ม” ที่สหกรณ์ฯได้รับสิทธิจาก คณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 74 คน จากสมาชิก 108 ราย มีเพียง นายณรงค์ ดอนกัญหา ประธานสหกรณ์ฯ , กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 10 คน ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ 

        โดยที่ประชุม ได้เลือกนายถัน สีใส อายุ 60 ปี สมาชิกที่อาวุโสสูงสุด ขึ้นเป็นประธานชั่วคราว เพื่อพิจารณาตามวาระที่กำหนดไว้แล้ว    ซึ่งในที่ประชุมมีมติ ให้รายงานการประชุมวิสามัญสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ประธานและกรรมการ นำไปร่างทำสัญญาโครงการ“โซล่าฟาร์ม”กับเอกชน เป็นโมฆะ เพราะเป็นรายงานเท็จ , ให้เปิดรับสมัครเอกชนสนใจลงทุนวันที่ 13-14 กันยายน 2560 และให้ตั้งกรรมการ 5 คนขึ้นมา พิจารณาในวันที่ 15 กันยายน 2560 และ ให้ประธานสหกรณ์ฯ , กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 10 คนพ้นจากตำแหน่ง                             

        นายสุกิต ราชาสุข แกนนำสมาชิกสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า นายณรงค์ ดอนกัญหา ประธานฯและกรรมการสหกรณ์ ได้ทำการไม่ชอบต่อสหกรณ์โคนมศรีธาตุ ในโครงการ “โซล่าฟาร์ม” ที่สหกรณ์ฯได้รับสิทธิจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ได้ประชุมสมาชิกในวาระต่างๆ และเปิดโอกาสให้เอกชน 1 ราย เข้ามาเสนอแผนงานและผลตอบแทน ซึ่งช่วงนั้นสหกรณ์ฯยังไม่ได้รับสิทธิ แต่เมื่อสหกรณ์ได้รับสิทธิจาก กกพ.แล้ว   ประธานฯและกรรมการได้จัดทำรายงานการประชุมเท็จ  ไปทำสัญญากับเอกชนรายนั้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งตนมองว่าขั้นตอนการปฏิบัติไม่ชัดเจนอยากให้รัฐบาลมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

         ทางด้านนายณรงค์ ดอนกัญหา ประธานสหกรณ์ฯได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าว ทางโทรศัพท์ ว่า ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก็มีเอกชนเข้าร่วมเสนอแผน 4 รายจริงตามที่รายงานการประชุมระบุ รวมทั้งการทำสัญญากับเอกชน และการรับรองเอกชนที่ กกพ.เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 การที่ไม่ไปประชุมวันนี้เพราะมีเหตุไม่ชอบมาพากล ตั้งแต่การประชุมครั้งก่อน 29 สิงหาคม 2560 ก็เกิดเหตุวุ่นวาย รองประธานฯทำหน้าที่ประธานฯก็สั่งปิดประชุม ยืนยันว่าตนเองยังคงอยู่ในตำแหน่ง ประธานสหกรณ์โคนมศรีธาตุ มีอำนาจเต็มตามกฎหมาย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมวิสามัญ สหกรณ์โคนม อ.ศรีธาตุ ครั้งที่ 2 ตามการร้องขอของสมาชิกฯ เพื่อติดตามโครงการ โซล่าฟาร์ม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.