Loading...

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมร่วมกันดูแลคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งในพื้นที่

0

Loading...

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมร่วมกันดูแลคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งในพื้นที่

          ที่ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี นางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ได้จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง โครงการบ้านน้อยในนิคม โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมของแต่ละสาขา ที่มีส่วนร่วมในการดูแลคนขอทาน คนเร่รอน คนไร้ที่พึ่ง เพื่อหารือแนวทาง ร่วมกันวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการ การปรับปรุงแผนพัฒนาให้ผู้มารับบริการมีอาชีพ สามารถดูแลตนเองได้หลังออกจากบ้านพักน้อยในนิคม

         โดยในวันนี้ มีผู้พักพิงจำนวนหนึ่ง ได้มาประสานหน่วยงาน เพื่อร้องขอในการกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในชุมชนตามปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือ ก่อนมีมติให้ผู้พักพิง สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวได้ โดยให้เวลา 1 เดือน ขณะเดียวกัน ทางโครงการก็จะติดตามพฤติกรรม ว่า จะมีเปลี่ยนแปลงหรือสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขหรือไม่ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมร่วมกันดูแลคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งในพื้นที่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.