Loading...

มณฑลทหารบกที่ 24 พัฒนาศักยภาพผู้นำ 3 อำเภอเป้าหมาย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือสร้างความปรองดองในพื้นที่ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

0

Loading...

มณฑลทหารบกที่ 24  พัฒนาศักยภาพผู้นำ 3 อำเภอเป้าหมาย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือสร้างความปรองดองในพื้นที่  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

          นายชยาวุธ  จันทร  ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 10 จ.ดรธานี  ซึ่งจัดอบรมให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก อ.หนองวัวซอ  ไชยวาน และประจักษ์ศิลปาคม รวม 185 คน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน  โดยมี พลตรีกนก  ภู่ม่วง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24  นายวิเชียร  ขาวขำ  นายก อบจ.อุดรธานี นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติ

             โครงการนี้เป็นความร่วมมือของ อบจ.อุดรธานี และ มทบ.24 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชนมีการสานสัมพันธ์ที่ดี  สามารถเสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาท้องถิ่น  สร้างเครือข่ายในการให้ความร่วมมือสร้างความปรองดองในทุกภาคส่วน  ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม  เกิดความรักสามัคคีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก่อนปิดการอบรม ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันประดับเหรียญ ติดเครื่องหมายแสดงความสามารถและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 185 คน 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มณฑลทหารบกที่ 24 พัฒนาศักยภาพผู้นำ 3 อำเภอเป้าหมาย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือสร้างความปรองดองในพื้นที่ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.