นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 มีการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการซักผ้าด้วยการซักมือ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหลักลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

0

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 มีการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการซักผ้าด้วยการซักมือ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหลักลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

              จากการที่นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในการปรับลดบางวิชาให้น้อยลง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ทำให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี  ได้นำกิจกรรมวิธีการซักผ้าจากกลุ่มสาระเรียนรู้การงานเทคโนโลยีจากในตำราที่มีแต่ภาคทฤษฎีนำมาสู่ภาคปฏิบัติซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเปรียบแสมือนหนึ่งในวิชาการเรียนการสอน

              ดร.ปรีชา พันธ์สีดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3  มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กที่อาจจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเด็กส่วนใหญ่ยังซักผ้าด้วยมือไม่เป็นรวมถึงเทคโนโลยีก็มาเอื้ออำนวยสะดวกอย่างเครื่องซักผ้า ทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้อยู่กับคนไทยมาช้านาน อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบในการแบ่งเบาภาระหน้าที่จากผู้ปกครองและรู้จักวิธีการซักผ้าอย่างถูกวิธี หากจะหวังพึงแต่เทคโนโลยีอย่างเครื่องซักผ้า เด็กๆเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

            นายอิทธิพล สมพงษ์ ครูผู้สอนเล่าว่าการสอนวิชาซักผ้าเน้นปฎิบัติไม่ใช่แต่จะสอนเพียงแต่ทฤษฎีเพื่อนำปฏิบัติได้จริง โดยครูเป็นผู้กำกับดูแลซึ่งจะใช้ตำราจากกลุ่มสาระเรียนรู้การงานเทคโนโลยีแล้วแต่แต่ละโรงเรียนจะมีวิธีการสอนอย่างไร ปัจจุบันต้องยอมรับว่าหากไม่ปลูกฝัง วิถีชีวิตของคนไทยไว้ที่มีแต่บรรพบุรุษเด็กๆ เหล่านี้ก็ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

            ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็จะมีการประเมิน โดยครั้งแรกจะให้เด็กศึกษาเรียนรู้และทดสอบความสามารถ การให้คะแนน ว่ามีการซักผ้าอย่างถูกวิธีหรือไม่ อีกทั้งนำไปสู่ความภาคภูมิใจของครอบครัวเพราะการเรียนการสอนปัจจุบันมีก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่ทั้งนี้การเรียนการสอนก็ต้องสอดคล้องตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 มีการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการซักผ้าด้วยการซักมือ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหลักลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Powered by Or Aon