จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยวันพ่อ เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตรแบบพอเพียง

0

โรงเรียนเทศบาล 12 จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยวันพ่อ เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตรแบบพอเพียง

           ที่ รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ โดยมี นายเสกสรรค์ คนไว รอง ผอ.สถานศกึษา พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

           รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยจัดกิจกรรมลงแขกดำนา สร้างความปรองดองให้กับชุมชนบ้านช้าง 1 และบ้านช้าง 2 ในชื่อโครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ให้ชุมชนได้เรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตแนวทางอาชีพด้านการเกษตร ต6ามแบบวิถีพอเพียง พร้อมรวมกลุ่มร่วมกันลงแปลงนาสาธิต เรียนรู้วิธีการทำเกษตร ปลูกข้าว ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ที่บริเวณพื้นที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง

        นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของข้าว เน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 5 ธ.ค.2560 เพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนต่อไป

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยวันพ่อ เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตรแบบพอเพียง

Powered by Or Aon