คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอัยการอุดรธานี(คปอ.)ภาคประชาชน จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2560

0

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอัยการอุดรธานี(คปอ.)ภาคประชาชน จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2560

           นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอัยการอุดรธานี(คปอ.)ภาคประชาชน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 โดยมีนายเธียรไทวานิชชยุตพงศ์ อัยการ จ.อุดรธานี คณะอัยการประจำ จ.อุดรธานี  และ คปอ.เข้าร่วมประชุม

             คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอัยการอุดรธานีภาคประชาชน(คปอ.)ภาคประชาชน มีความจำเป็นต่อการส่งเสริมแนวทางการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ข้อ 4 ในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการทำงานในบทบาทต่างๆของพนักงานอัยการให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ชุมชนและผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ

          โดยในที่ประชุมมีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของ คปอ. เช่น การร่วมจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริต ยาเสพติดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับเพศแก่เยาวชนในโรงเรียน ที่โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การแถลงด้านการเงิน แนวทางการสรรหาประธาน คปอ.ในปีบริหาร 2561-2662 และการบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับอัยการจังหวัด โดยนายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการ จ.อุดรธานี

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอัยการอุดรธานี(คปอ.)ภาคประชาชน จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2560

Powered by Or Aon